PALIVOVÁ MAPA

ČO JE PALIVOVÁ MAPA?

Benzínové motory pracujú najefektívnejšie pri špecifickom pomere vzduchu a paliva – známom, ako stechiometrický pomer. Vtedy bude všetko palivo dokonale spálené a vo výfukových plynoch zostane len oxid uhličitý a vodná para. Palivová mapa je kombináciou všetkých dát, čo riadiaca jednotka motora (ECU – Electronic Control Unit) vie o prevádzkových podmienkach motora. Cieľom palivovej mapy je použiť tieto informácie na poskytnutie správneho pomeru množstva paliva a vzduchu. 

Palivová mapa je nastavenie elektronického systému vstrekovania paliva, je vytvorená inžiniermi počas konštrukcie a testov motora.

HISTÓRIA

Spľovacie motory v minulosti

Spaľovacie motory v minulosti používali karburátory na dávkovanie správneho pomeru paliva a vzduchu. Dnešné autá však využívajú počítačom riadené systémy s elektronickým vstrekovaním paliva. Ich výhoda je v presnejšiom riadení miešania paliva s vzduchom. Výsledkom je optimálny výkon motora, efektívnejšie spaľovanie, nižšia spotreba paliva a nižšie emisie výfukových plynov. Správna palivová mapa vie zvýšiť výkon motora a taktiež aj krútiaci moment.

SÚBOR PALIVOVEJ MAPY

Ako vyzerá palivová mapa?

Palivová mapa nie je kus papiera, ako sa z pomenovania môže zdať, ale elektronický súbor dát pre riadiacu jednotku motora. Palivovú mapu si môžete predstaviť ako excelovskú tabuľku s osami X a Y. Čísla na osi X predstavujú otáčky motora za minútu (RPM -revolutions per minute ) a čísla na osi Y predstavujú zaťaženie motora alebo energiu, ktorú motor potrebuje na vykonanie úlohy vyžadovanej vodičom. Osi X a Y môžu byť v tabuľke navzájom vymené.

Takú tabuľku si možete predstaviť ako body v každej bunke excelu, ktoré predstavujú rôzne jazdné situácie. V každom bode existujú desatky možných kombinácií, riadiaca jednotka však rozhodne, čo prikáže vykonať vstrekovačom paliva, aby urobili v konkrétnej situácii v kombinácii otáčok s požadovaného krútiaceho momentu. Je to len veľmi zjednodušené vysvetlenie, aby ste mali predstavu ako vyzerá palivová mapa. Každé moderne auto používa numerickú alebo trojrozmernú grafickú mapu na určenie množstva paliva, ktoré je treba dodať do spaľovacej komory. Typickú palivovú mapu môžete videť na obrázku vedľa.

Výkon paliva

Ako palivová mapa ovplyvní výkon?

Na mieru vytvorená palivová mapa riadi výkon motora. Hodnoty mapy možno upraviť tak, aby sa zlepšil výkon, účinnosť a jazdné vlastnosti v celom rozsahu otáčok. Palivová mapa pokrýva celú činnosť motora, od voľnobehu, maximálnych otáčok, plného brzdenia motorom, záporného krútiaceho momentu až po plné zaťaženie. Hlavným účelom je vyladiť motor pre všetky možné situácie a umožniť mu bežať na optimálnej úrovni a s najvyšším potenciálom pri každej možnej zmene zaťaženia. Správne nastavenie palivovej mapy, podľa plánovaného použitia motora, podľa použitého paliva vedie k zvýšeniu výkonu motora a taktiež vedie k využitiu plného potenciálu pretekárskeho paliva.

VP PALIVOVÉ MAPY

Aké palivové mapy su dostupné?

Pre benzín VP R5.1 sú k dispozícii palivové mapy pre nasledujúce automobily:

 • Ford Fiesta RALLY 3
 • Škoda Fabia R5 (3/2019)
 • Škoda Fabia R5 EVO (2019)
 • Ford Fiesta R5 EVO 2
 • Ford Fiesta R5 EVO 2 (34 mm restrictor)
 • Ford Fiesta R5 Mk II
 • Hyundai i20 R5 (including VVTengine)
 • VW Polo GTI R5 

Pre benzín VP RX102 sú k dispozícii palivové mapy pre nasledujúce automobily:

 • Ford Fiesta RALLY 3
 • Ford Fiesta R5 EVO 2

Pre benzín VP MS109 sú k dispozícii palivové mapy pre nasledujúce automobily:

 • Ford Fiesta RALLY 3

Použiváte palivá od VP a nemáte k dispozícii palivovú mapu?

Chcete začať použivať VP palivá ale pre vozidlo vašej špecifikácie nebola ešte vytvorená mapa?